UTFØRTE PROSJEKTER

 • Tidsrom: 2022-2023
 • Type prosjekt: Ny kai Br.Karlsen – Husøy

VI UTFØRTE:

Prosjektet omhandler utvidelse av kai på Husøy og fundamentering for nytt bygg. Arbeidene skal gjøres i forbindelse med at Br.Karlsen skal bygge nytt produksjonsbygg for mottak av fisk. Vi har stått for grunnarbeidene. Spylrensk av areal: All begrodd stein skal rengjøres av fyllingsfront molo. Riving av bygningsdeler. Graving til generelle gravenivåer. Utlegging av løsmasser i lag. Avretting.

 • Tidsrom: 2021-2023
 • Type prosjekt: Avløpsanlegg, Entreprise 7.2 Klubben

VI UTFØRTE:

Graving for slamavskiller og pumpestasjon. Legge ned vannledning og trekkerør. Det vil si grave ca. 5 meter under det terrenget som var ved oppstart for å etablere slamavskillere og pumpestasjon tilhørende VA-anlegget. Oppdragsgiver: Senja Kommune.

 • Tidsrom: 2021-2023
 • Type prosjekt: Wilsgård – Masseuttak og fylling

VI UTFØRTE:

I forbindelse med planlagt utvidelse av campingplassen i Torsken og bygging av nytt hotell, ble det laget en fylling ig sjøen på ca. 20 000 m3. Store deler av massene til fyllingen ble hentet ut fra to masseuttak som til sammen utgjor ca. 11 500 faste m3. De resterende massene ble hentet ut fra Torsken skaret. Transport og utfylling.

 • Tidsrom: 2021-2023
 • Type prosjekt: Senjahopen Havn – Masseuttak og fylling

VI UTFØRTE:

Området ligger i havna, Senjahopen og i sjøen utenfor havna. Bunnen av farleden ligger mellom kote -9 og -10. Sidene har helning 1:2-1:3. En omfatningsmolo som det først skal plasseres forurensede mudringsmasser fra mudring i havna. I tillegg skal det suppleres med rene mudringsmasser fra utdypning av innseilingsleden.

Utlegging av fiberduk etter beskrivelse for omfatningsmolo. Plastring/erosjonssikring av fyllingsfront. Opsjon: Mottak og utlegging av forurensede masser fra mudring av havna.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Utleieboliger Finnsnestunet

VI UTFØRTE:

 Prosjektet gjelder tomtutgraving og VA. Fundamentering på avrettet fylling med forsterkningslag av sprengstein og bærelag av grovpukk på bæredyktig stedlig leir over fjell. Asfaltering av parkeringsareal, samt grusing av gangvei til bolig og boder. Tilsåing av plen. Tilkobling av VA til kommunalt nett.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Trafikksikker skoleveg, pakke 2

VI UTFØRTE:

Prosjektet omfatter: Div. Sikkerhetstiltak i 15 kryss. Asfaltsaging, Fresing asfalt, Rivning av asfalt, Montering kantstein, Montering duktile heller, montering retningsindikator. Montering gangfelt, Fartshumper og gatelys.

Generelt skal eksisterende veger være åpne for fri ferdsel i hele anleggsperioden. Vegetasjonsrydding omfatter rydding og felling av planter, busker, trør, stubber og røtter i graveområdet. Transport av asfalt fra rivning og fresing. Rivning av bygningsdeler som kantstein og eventuelle kantsteinarmering. Det skal armeres i bakkant av kantstein på utsatte steder f.eks trafikkøyer. Fundamentene står i logg og skal stikke max 15 cm over terreng. Ved plassering av asfalterte flater eller belegningsstein o.l skal ikke fundamentene stikke over ferdig asfaltert flate eller belegningsstein.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Molo Skaland

VI UTFØRTE:

Prosjektet omfatter: Reparasjon/ oppgradering av molo ved Skaland I Berg Kommune på Senja, både ved å øke bredden og høyden på eksisterende molo. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Hovedproblemet med moloen er at den er for lav, og at den er for smal i storparten av mololengden. For at moloen skal bli solid nok, må høyden være på minimum kote 3 ihht. NN2000. Østre molo heves til minimum kote 3,0. Målinger viser høyder fra kote 2,5 ytterst til kote +1,8 på laveste partier. Dette er noe som medfører overskyllinger. Den forskrevne høyden kan ikke etableres uten at moloen legges ut i bredden. I praksis betyr det at det må bygges en utfylling med grov stein utenpå dagens utvendige molo side.

Det startes med landsiden av østre molo, hvor plastringen demonteres, mellomlagres og gjenbrukes. Det suppleres med grov stein fra Kjæsvika, eventuelt andre steder. Det legges 2 lag dekkstein. Ytre lag med diameter 0,7 m og minimum 1 tonn. Indre lag med 50% av denne størrelsen.

Steinen legges som ordnet fylling, plastringsteiner med god flisighet, med lengderetning inn / ut både for å drepe energien og redusere over skylling, men også for å binde molosiden bedre sammen. Toppen bygges opp av steinmasse av ulike størrelse og avrettes med forkilt pukk. Denne løsningen gir en røff moloside.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Vannledning Torsken

VI UTFØRTE:

Prosjektet omfatter:
Etablere ny overføringsledning for drikkevann fra vannbehandlingsanlegget i Gryllefjord til eksisterende høydebasseng i Torsken. Det bygges ca. 1400 VA-grøft. 511 m boring i fjell for vannledning og elkabler. 2 stykker vegkryssinger med vannledning ved boring. Trykkøkningsstasjon. Utjevningsbasseng GRP 75 m3. Vannkummer og trykkreduksjon. Det skal også etableres oppstillingsplass for bil. Området er lokalisert mellom Gryllefjord og Torsken ved/langs fylkesveg 86 i Torsken Kommune. Området ligger hovedsakelig i jomfruelig terreng. Det er observert stein, myr og fjell. Ved steinbruddet i området kan dybde til fjell observeres, Dybden er nede i anslagsvis ca 0,5-1,0 m i partier.

Boring fra trykkøkningsstasjon til Skaret skal utføres før grøftearbeider i nærliggende områder kan starte opp. De øverste ca 30 cm av grøftesone legges i ranke langs trase for reetablering separert fra andre typer masser. Topplag 30 cm reetableres mest mulig likt det eksisterende og overflate arronderes.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Nytt lagerbygg Nord Senja Fisk AS

VI UTFØRTE:

 

 Prosjektet omfatter. Nytt lagerbygg til Nord Senja fisk AS i Botnhamn. Lagerbygget skal måle 12mx42.7 m (BRA 512, 4 m2) og skal integreres sør-øst siden inntil eksisterende saltfisk hall. Fjerning av eksisterende asfalt. Graving i eksisterende fylling for punktfundamentering mot eksisterende fundamenter. Oppfylling – gjelder levering – utlegging og avretting. Armering for forsterkning i gulv for port. Isolering.

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Funksjonelt Toalettbygg Mefjordvær

VI UTFØRTE:

Prosjektet omfatter:
Etablering av oppstillingsplasser for bobil, tømmestasjon for bobil og buss, parkeringsplasser for reisende. Bussholdeplass for turister og skolebarn. Toalettbygg med venteareal. Benker og beplantning langs moloen. Dagens snuplass er preget av en gammel utedo, et slitt busskur, søppelcontainer og en stor fylling ned mot sjøen. Eksisterende utedo, busskur, containere, fylling og annet skrot fjernes og området ryddes. Landskapet revegeteres på nytt i området rundt nye tilførte funksjoner. De nye grusflatene er ønskelig at skal bli liggende mest mulig på eksisterende terrengnivå, slik at ikke det kjørbare arealet stikker opp over vegetasjonen rundt. Alle utvendige overflater har fall med avrenning til grunn. Eksisterende molodekke forlenges inn mot land til den møter adkomstveien. Her etableres en kompakt avstigningsplass for buss og en liten parkeringsplass for personbiler. Snuarealet kobles på eksisterende grusveg som går utover til steinbruddet.

 

 • Tidsrom: 2019
 • Type prosjekt: Dramsvegen – Grøholtvegen

VI UTFØRTE:

Arbeidet omfattet: Ca 1200 meter VA-grøfter, rehabilitering av veger, nytt bære og forsterkningslag, asfalt og gatelys på samme strekk. Grøfte dybder mellom 2-7 meter på VA. Totalt 1135 lm grøftetrasé. Herav var 520 lm grøft for VA-kulvert i Dramsvegen. Resterende grøftelengde vil være for ledningstrasé i Grøholtvegen, Breivangvegen og deler av Ishavsvegen, samt Kårvikvegen. Det ble levert og montert nye lysmaster og kabelanlegg langs Grøholtvegen. Eksisterende luftstrekk legges i kabelgrøft langs Grøholtvegen, deler av Ishavsvegen og Langesundvegen. Når Grøftearbeidet var sluttført, ble veiene, avkjørsler og andre berørte arealer reetablert og ny asfalt lagt. Det ble også tilkoblet eksisterende stikkledninger for både vann og spillvann. Grøfte dybder mellom 2-7 meter på VA.Dimensjon Overvann Ø500,Ø400,Ø250,Ø160. Dimensjon Avløp Ø250, Ø200, og Ø160mm. Dimensjon Vann Ø280, Ø225,Ø200,Ø160, Ø63mm og Ø32mm

 

 • Tidsrom: 2019
 • Type prosjekt: Kai og fyllingsarbeid – Botnhamn

VI UTFØRTE:

Arbeid med søknad, prosjektering og utførsel av fylling. Det er blitt uført miljø og geotekniske undersøkelser. Eiendommen ligger ved ei småbåthavn og grenser til sjø i nord, kai- og veiarealer i øst og sør, og en flytebrygge i vest. Deler av utfyllingsområdet faller tørt ved lavvann. Det består av 2 lag. Øverst er det et 4 m tykt lag som har lav sonderingsmotstand. Det er i dette laget stedvis påtruffer masser med middels motstand. Massene besto av sandig, siltig, leirig materiale. Derunder er det et ca. 4 m tykt lag som har stor sonderingsmotstand.  Det ble gjort 2 tiltak for å øke stabiliteten av fyllingen. Fyllingskanten er trukket inn 5 m og motfyllingen ved fyllingsfoten er på ca 10 m. Det er anlagt på kote -1, for å sikre tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning. Motfyllingen har en tykkelse på ca. 3 m, avhengig av dybde til sjøbunn. Utfylling og plastring av sjøfyllinger mengde ca 800m3 og 150m2 mudring. Total entreprise.

 

 • Tidsrom: 2019
 • Type prosjekt: Vannforsyning Grunnfarnes

VI UTFØRTE:

 Prosjektet omfatter: Legging av nye vannledninger som sjøledning fra Elvejorda til Grunnfarnes 6900 m og fra Elvejorda til Kaldfarnes 1400 m. I Torsken Kommune. Landledning med kummer. Ca 400 m. 3 Stk vannkummer. Dimensjon på ledning: 225 PVC, 110 PE, 160 PE, 180 PE.

Ved alle 3 landtakspunkter skal det etableres ny vannkum. På Elvejorda er landtraseen for tilknytning til eksisterende ledningsnett ca. 220 meter, og på Grunnfarnes ca. 20 meter. På Kaldfarnes avsluttes sjøledningen i kum for fremtidig tilknytning. Filming og kontroll av hele sjølednings traséen. Legging av ca. 6900 m sjøledning Ø180 PE100 SDR11, ca. 1400 m sjøledning Ø110 PE100 SDR11. Opparbeidelse av ca. 240 meter grøft legges drensledninger fra kummer og spyleledninger fra vannkummer. Etablering av 3 stykk vannkummer og tilkobling på eksisterende ledningsnett. 

 

 

 • Tidsrom: 2018
 • Type prosjekt: Gryllefjord Vannbehandlingsanlegg

VI UTFØRTE:

 

Prosjektet omfatter bygging av nytt vannbehandlingsanlegg på eksisterende vannverk. Det skal bygge over eksisterende vannkum, og blir dermed ingen utvendig VA-Arbeider. Det skulle også opparbeides og etableres adkomstveg og oppstillingsplass. Foretaket var ansvarlig utførende for opparbeidelse og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i Torsken Kommune. Prosjekt Gryllefjord vannbehandlingsanlegg.

 

Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg 6x9meter=72m2, bygg i tre og gulv i betong. med alle tekniske anlegg, veg, parkering, autovern, og tilførselsledninger. Levering av UV-anlegg, nødstrømsaggregat, rørleggertjenester, luftfukter, elektro mv. Utført med egen ansvarsrett.

 

 • Tidsrom: 2017-2018
 • Type prosjekt: Nisevegen Sør

VI UTFØRTE:

Ombygging av Nisevegen mellom Blåseelvvegen og Selneset skole. Veg og fortau. Vegbelysning og bussbom. 390 m veg. 540 m fortau og 50 m gang og sykkelveg. Ny gatebelysning og intensivbelysning for gangfelt, 15 lysstolper. Ombygging av luftlinjeledninger til kabelgrøft. Ivaretakelse av eksisterende kabelgrøft. Nye sluker med sandfang for overvannshåndtering, 17 stk. Ny OV-kulvert Ø1000 igjennom Nisevegen.

 Det måtte også tas hensyn til beboere i området og brukere av vegen med tilhørende tilkomst, trafikkavvikling/- sikkerhet. Da Nisevegen er en skoleveg, så barn må særlig hensyntas i anleggsperioden. Busstrafikken ble lagt ned til Fylkesvegen i anleggsperioden. Arbeidene foregikk i boligfelt. Det var noe berg i forbindelse med etablering av SF og grøfter til SF, samt OV-kulvert. Berg i dagen var påvist mellom profil 200 og 250 på vegens venstre side. Her skulle vegen utvider oppover. Tilknytningspunkter og tilknytningsbetingelser for provisoriske ledninger. Midlertidig VA-anlegg, el og tele til beboere måtte etableres for de som ble berørt av arbeidet.  Det ble ikke behov for å opprette midlertidig oppstillingsplasser i nærområdet. Beboere løste dette selv på felles parkeringsareal for boligfelt.

 

 • Tidsrom: 2017-2018
 • Sted:  Kjæsvika Vest Boligfelt

VI UTFØRTE:

Foretaket var ansvarlig utførende for opparbeidelse av nytt boligfelt i Berg Kommune. Kjæsvika på Skaland. Her utført alt innen veg, vann og avløp. Det har vært opparbeidelse av 16 tomter, samlekum og asfaltering. Utlegging av løsmasser 3287,2 m2, asfaltering 1440 m2, graving til generelle gravenivå 3167,30 m3, vegetasjonsrydding komplett 22899,5 m2 og rensk av bergoverflate etter graving 6194,9 m2. Legging av grasdekke 166,9 m2.

Det har også blitt lagt utslippsledning i sjø med en dimensjon på 200 på ca 350 m. Spillvannsledning med dimensjon 110/160, vannledning med dimensjon 32 og 50, stikkrenne 300 DVI, overvannsledning 160 PP. Satt ned 2 stykker slamavskiller, 30 m3 og 19 m3. Det er lagt ca 700 m med VA. Det er også satt ned gatelys i forbindelse med arbeidet i boligfeltet.

Innmåling og utstikking i forbindelse med opparbeidelse av nytt boligfelt. Her under veg, vann, avløp, gatelys, fortau med mer.

 

 • Tidsrom: 2016
 • Sted:  Rema 1000, Evjenvegen 120

VI UTFØRTE:

Totalentreprise.
Tomtearbeider med rydding av buskas og hogstavfall 2500 m2, med transport av masser fra utgraving av tomt. Levert til godkjent deponi. Uttak av tomt for Rema 1000 i Evjenveien 120. Utgraving tomt ca. 8000m3. Vann og avløp til tomt. Drens dim 110 PVC plassert i grunn, til fylling drens og bakmur bredde ca. 75 cm, oppfylling til 20 cm under terreng. Grøft for vann og avløp fra tilkobling til bygg, bunn bredde 1,2 m og grøftedybde 1-3 m. Fundament 15 cm og omfylling til 30 cm over topp rør. Opparbeidelse av parkering. Bære og forsterkningslag; ca. 1500m2 med asfalt. Vegetasjonsrydding. Overvannsledning dimensjon 160 mm PVC, avløpsledning dimensjon 110 mm PVC, sandfangskum av betong med vannlås. Til fylling drens og bakmur. Bredde ca. 75 cm og oppfylling til 20 cm under terreng. Tilknytning av vannledning ved anboring. Montering av stengeventil/sluseventil på hovedvannledning, armatur T-rør med brannoppstikk DN150 støpejern.

 

Utlasting av tomt ca. 8000m3. Tomtearbeider. Veg og Parkering ca. 1600 m2. Oppbygning bære og forsterkningslag, asfaltering. Vann og avløp til bygg. Diverse kummer og sluker. Kabelgrøfter og belysning. Total entreprise.

 

 

 • Tidsrom: 2016
 • Sted:  Boligfelt Husøy

VI UTFØRTE:

Total entreprise. Foretaket var ansvarlig søker, utførende og prosjekterende for opparbeidelse av nytt boligfelt på Husøy i Senja med 12 tomter. Graden av utnytting på hver tomt skal ikke overstige BYA= 40 % av tomtearealet. Infrastruktur veg, vann, avløp og gatelys. Oppbygging av nye veger med bære- og forsterkningslag og asfalt. Total entreprise. Omfatter veggrøfter og vegskråninger på begge siden av kommunal veg, denne ble maskinplanert og tilsådd. Opparbeidelse av felles privat adkomstveg, samt kommunal adkomstveg. Boliger med tilhørende uteområder skulle utformes etter prinsippet om best mulig tilgjengelighet for alle, samt at alt skulle være i samsvar med kravene i den gjeldende teknisk forskrift. Vannledning, Spillvannsledning og Overvannsledning på dimensjon 160 PVC. Satt ned 9 kummer, 4 stykker spillvann, 3 overvann og 2 vannkummer. Gravearbeid og fundamentering for 7 stykker veilys/lysmaster som tilknyttes eksisterende veilysanlegg.

 

 

 • Tidsrom: 2016
 • Sted:  Høydebasseng Tverrelva

VI UTFØRTE:

Uttak av tomt for Høydebasseng, løsmasser og fjell. Levering og montering av Høydebasseng i som prefabrikkerte betong element. Bassenget har volum 3000 m3 og bygges i tilknytning til eksisterende vannbehandlingsanlegg. Byggegropen omfatter uttak av ca. 1700 m3 løsmasser og 200 m3 fjell. Massene deponeres på stedet og benyttes til utfylling og opparbeidelse av veg og trafikkområder. Bassenget og ventilkammeret bygges av prefabrikkerte betongelementer på plasstøpt betongplate. Fjellstuff inntil 6 meter. Basseng og ventilkammer bygges i prefabrikkerte elementer på plasstøpt betongplate. Prosjektet omfatter også ledningsanlegg til og fra høydebasseng. Ny kum Ø2000 med ledninger Ø400 m.v. Oppgradering av veg til Høydebasseng og vannrenseanlegg. Plaststøpte konstruksjoner er utført av innleid firma på vår ansvarsrett. Prefabrikkert høydebasseng i betong er utført av innleid firma på vår ansvarsrett. Isolering og kledning av høydebasseng utført med egne ressurser på vår ansvarsrett.

Diameter basseng 30 meter, høyde 5,5 meter.  Avretting og støpning av gulv i plasstøpt betong. Avretting og støpning av gulv til ventil hus i plasstøpt betong. Levering av Ventil hus av prefabrikkert betong. Levering og montering av installasjoner i ventil hus, rustfritt stål. Levering og montering div vannkummer.  Oppgradering veg til høydebasseng. Diverse grøfter og rør inn og ut av høydebasseng, samt utslipps og overløpsledninger.

Vannledning Ø250, SDR17 PE100. Vannledning Ø110 SDR21 PVC. Overvannsledning Ø400 SN8 PVC. Overvannsledning Ø160 SN8 PVC.

Rydding av vegetasjon og avskaving, samt flytting av vekstjord. En del av massene som ble tatt ut ble lagret ved kanten. Dette til bruk av utfylling av oppstillingsplass/adkomst og til igjenfylling rundt bassenget.

 

 • Tidsrom: 2016
 • Sted:  Finnsnes fjernvarme del 3

VI UTFØRTE:

Anleggsområdet ligger i trafikkert areal, hvor det ferdes barn og ungdom. Entreprisen består av legging av fjernvarmeledninger i Finnsnes sentrum, inkludert tilhørende grave- og asfaltarbeider. Det måtte opprettholdes en kontinuerlig dialog med kommunen, Finnsnes Fjernvarme og Statens vegvesen da mange av arbeidet krevde dirigering av trafikk og midlertidige løsninger. Det måtte holdes en 1,0 meter fri og sikker passasje fordi gravestedet i hele anleggsperioden for myke trafikanter. Det ble etablert gangbruer til eiendommer for å sikre adkomsten til disse når grøftearbeidet kom til hinder for normal adkomst. Grøftene og gropene kunne ikke stå åpen lengre enn 4 dager, uten at det pågikk arbeid i den aktuelle delen av grøften/gropen. Overskuddsmasser fra anlegget som ikke skulle brukes ble levert til godkjent deponi. Hoved grøft ca. 1400 meter. Stikkledningsgrøfter ca. 200 meter. Hovedledning DN250. Stikkledninger DN150, DN100, DN80 og DN63. Stikkrenne 400 mm og 500 mm. 3 stykker sandfangskummer av betong med vannlås DN1000 med en høyde på ca. 2300 mm. Reetablering av berørt vegareal med bærelag, forsterkningslag og asfalt.

Fjernvarmeanlegg. Samtlige prefabrikkerte rør og rørdeler med alarmtråder innstøpt i skumisolasjon, alarm og fuktovervåking. Utstikking av vinkelpunkt/knekkpunkt. Arbeidsstikning. Utgraving. Ledningsfundamenter. Transport av rør og deler til grøft. Rørlegging inkludert skolinger. Sveising og skjøting. Alarmmontasjene. Røntgen. Muffing. Fjerning av skolinger. Koordinatinnmåling. Omfylling med varselbånd. Igjenfylling og overflatearbeider. Innmåling foretas både på tur- og returledning i alle sveiseskjøter. Tiltaksklasse 3.

 

 • Tidsrom: 2015-2016
 • Sted:  Veglysanlegg Setermoen

VI UTFØRTE:

Hele graveområdet befinner seg lang gang og sykkelveg, det ble derfor lagt stor vekt på oppfølging av tiltak for myke trafikanter i anleggsperioden. Arbeidet var i hovedsak å etablere nytt veglysanlegg nord for Setermoen sentrum, samt demontering av eksisterende anlegg. 55 nye fundamenter, master og armaturer. 10 trekkekummer av betong. Graving av grøfter for kabler ca 1500 meter. Boring gjennom E6 og trekking av kabler. Omlegging av eksisterende kabler. Det måtte håndgraves til mastefundament på grunn av eksisterende telekabler. Kabelen ligger langs traseen 0,5 m ved siden av, og dypere enn ny kabelgrøft. Ledninger og rør ble ført gjennom veg ved boring/pressing. Alle ledninger og rør skulle ligge på minst 1,0 meter under grøftebunn, minst 0,6 meter under stikkrennekummer og minst 2,5 meter under vegbanen. Det ble lagt merkebånd i grøft på grunn av det foregår grøfte rensk og stikkrenneskift.

 • Tidsrom: 2015-2016
 • Sted:  Olderhamna molo

VI UTFØRTE:

Sprengning og opplasting av ca 17000 tfm3 fjell i gammel molo. Plastring av 2 stk moloer på henholsvis 140 og 220 meter areal ca 6300m2. Plastringsdybde kt -4,5 Masseflytting ca 25000 m3. Mudring til Kt -6,5. Avretting av molo ferdig produkt. Foretaket var ansvarlig utførende for opparbeidelse av 2 stykk molo. Det ble sprengt og fjernet en mindre fjellknaus ved fylkesveien. Samt den gamle moloen. Steinmassene fra fjellknausen ble brukt som fyllingsmasse, slik at det ble etablert en forbindelse mellom land og de dumpete massene. Moloenes ytterside ble plastret og lagt opp etter profiltegningene. I moloene skulle det legges fram trekkerør for strøm, monteres fundamenter for lysmaster og etableres fortøyningsfester for flytebryggene. Plastring, mudring, sprengning. Avretting av molo ferdig produkt. Det ble også bygget en anleggsvei fra den gamle moloen til molo 1. Anleggsveien ble bygget i fjæra mot flytebryggene.

 

 • Tidsrom: 2015
 • Sted:  Oppgradering Vannforsyning Skaland

VI UTFØRTE:

Vannforsyning, med utbedring av 1355 m vannledning langs fylkesveg 862/251 inn mot Skaland Sentrum i Berg kommune. Da eksisterende ledningsanlegg hadde store dimensjoner i forhold til antatt forbruk ble ledningen utbedret ved å trekke nye ledninger med mindre dimensjoner inn i eksisterende ledninger. Det ble usikkert hva som var hensiktsmessig plassering av kummer og stikkledninger langs traseen siden eksisterende ledningsanlegg og tilkoblinger ikke var registrert. Rehabilitering eksisterende vannledning inn mot Skaland Sentrum ca. 700 meter totalt. Trekking av 160mm vannledning PE inn i eksisterende 225mm PVC ledning ca. 400 meter. Trekking av 125mm ledning inn i eksisterende 160mm PVC ledning. Utskifting av eksisterende vannkummer med nye kummer. Oppgraving av stikkledninger for ny anboring på ny ledning. Midlertidig vannforsyning. Trykkprøving og desinfisering utført av innleid firma. Filming og inspeksjon av spillvann og overvannsledninger utført av innleid firma.

 

 • Tidsrom: 2014-2015
 • Sted:  Døgnmagasinet Torsken

VI UTFØRTE:

 

Prosjektet omfatter i hovedtrekk:
Uttak av tomt til Høydebasseng, etablering av adkomstveg og parkeringsareal. Levering og montering av drikkevannsbasseng og ventilkammer. Terrengarrondering utenfor drikkevannsbasseng og adkomstveg. Overføringsledning til basseng, og forsyningsledning fra basseng, lengde ca 270 meter. Føringsveger for el- og kommunikasjonskabler. Bygging av nytt høydebasseng i betong og gup. Bassenget skulle plasseres minimum 22,5 m fra fylkesveg. Isolering under og utenfor gulv på grunn til Høydebassenget. En total bredde 1,80 m og tykkelse på 10 mm. Det skal leveres og monteres et Ø110 rør som varerør for trykktransmitter i høydebassenget. Røret skal klamres fast til innvendig vegg i høydebassenget i nærheten av luke/stige. Lengde mellom 5-6 meter. 

 • Tidsrom: 2014-2015
 • Sted:  Pumpestasjon Grunnfarnes

VI UTFØRTE:

 Levering og montering av pumpestasjon på Grunnfarnes, inkl. koblinger og klargjøring.Levering og montering av ny avløpspumpestasjon på Grunnfarnes i PE-materiale med overbygg i tre, inkl. koblinger og klargjøring. Eksisterende pumpestasjon saneres og fjernes. Det nye anlegget består av 1 stk pumpestasjon for spillvann, 1 stk aggregat rom og 1 stk innløpskum foran pumpestasjon. Det ble lagt ny vannledning Ø32 mm PE80 SDR11 til ny stasjon. Eksisterende pumpestasjon ble demontert og levert til godkjent deponi. Fra innløpskum før pumpestasjon ble det lag nød overløp. Overløpspumpe ble plassert i innløpskum. Pumpestasjon ble utstyrt med nødstrømsaggregat som ble plassert i eget rom. Omløp og overløp til pumpestasjon ble plassert i egen kum utenfor pumpestasjon. Levering av pumpestasjon og tekniske installasjoner ble utført av innleid firma. Montering og betongarbeid utført på egne ressurser. Trykkprøving og desinfisering utført av innleid firma. Filming og inspeksjon av spillvann og overvannsledninger utført av innleid firma. 

 • Tidsrom: 2014-2015
 • Sted:  Grønlielva Kraftverk

VI UTFØRTE:

Prosjektet gjelder anleggstekniske arbeider for Grønnlielva kraftverk og omfatter bygging av ca. 1540 m nedgravd rørgate med Ø1100, Ø1000 og Ø900 mm GRP rør. Det ble en forankringskloss som var opp retningsendring og en til to forankringskloss ved diameterovergang. Inntakskonstruksjon med utgravd/utsprengt basseng og en vertikal plate dam i betong. Kraftstasjon i dagen. Adkomstveg fra kommunal veg og til kraftstasjon.

Prosjektet utnyttet brutto fall på ca. 168 meter i Grønlielva med inntak på kote 253 og turbinsenter på kote 85. En kraftstasjon med en vertikal Pelton turbin, med effekt på 2,8 MW, slukeevne 1,73 m3/s og årsproduksjon på 7,1 GWh. Det anlegges ny adkomstveg fra eksisterende bilveg og langs traktor veg frem til inntak, ca. 250 meter. Det anlegges også ny adkomstveg fra bilveg og til tomt for kraftstasjon, på ca. 150 meter. Anlegget er klassifisert i bruddkonsekvensklasse 0. Nedstrøms kraftstasjon ligger et lokalt vannverk som entreprenør måtte ta hensyn til med tanke på vannkvalitet i elva under sitt arbeid.

Bygging av minikraftverk. Rørledning Dimensjon 900, 1000 og 1100mm. Grøfte dybde 2 – 6 meter.  Tilførselsveger. Grunnarbeid for kraftstasjon og inntaksdam.

Fjernede masser/vegetasjons dekke arronderes i terrenget langs veitrase eller ble kjørt til anvist depot i anleggsområdet. Arbeidene omfattet alle grave-, sprengnings- og grøftearbeider, samt fyllingsarbeider komplett til ferdig vei og plass. Det var lagt krav til rørkvalitet og utlegging av rør iht. normaler for landbruksveier, samt krav til stikkrenner med leggeanvisning.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!