HISTORISKE  PROSJEKTER

  • Tidsrom: 2013
  • Type prosjekt: Mellomveien VA

VI UTFØRTE:

Prosjektet omfattet: Bygging av 300 lm veg med fortau. Graving, legging og montering av 200 m VA grøft med: Vannledning 225 mm PVC SDR21, Spillvann 160 mm PVC SN8, Overvann 250 mm PVC, Stikkledninger VA ut til tomtene. Anlegg av ny felles kabeltrase med flytting, sanering og omlegging av eksisterende kabelanlegg på begge sider av vegen, Nedsetting og montering av 3 vannkummer, 5 spillvannskummer, 5 overvannskummer samt 16 sandfangsluker. Bygging av 6 stykker støttemurer langs øvre vegside. Bygging av fortau på nedre side.

Vann- og avløp med VA-kummer og sluker, stikkledning ut til tomtene. Bygging av ny veg med breddeutvidelse mot vest. Frilegging av høyspentkabel langs østre vegkant med flytting til ny kabelgrøft i fortau samt legging av nytt trekkerør for ny høyspentkabel. Frilegging av eksisterende kabeltraseer langs vestre vegkant med midlertidig flytting ut av vegbanen og etablering av ny felles kabeltrase for kabeletatene langs øvre vegkant. Bygging av støttemur langs vestre vegkant samt montering av gatelysfundament.

Som mål i både veger og særlig grad i bygater på generell basis, er det et mål at grøftene blir smalest mulig, og når grøftene blir dypere enn 2 m er det også ut fra slike forhold et generelt krav om bruk av grøftekasser. I vegkrysset måtte VA-kummene monteres så fort som mulig slik at trafikken kunne åpnes på strekningen sør til Lars Thørings veg. Det ble lagt fortau, samt framføring av kabeltrasé og gatelys. Gangbro. Vann og avløpsgrøfter ca 200 meter, sluker 14 stk, vann, avløp og overvannskummer 5 stk. Fortau 250 meter. Gatelys 250 meter. Div omlegging av kabler. Nytt fortau 250 meter. Nytt bære og forsterkningslag, asfaltering. Breddeutvidelse veg ca 200 meter. Beplantning, hekker etc, støttemurer m.v. Riving av garasje, fjerning av asfalt, sanering av kummer og VA ledninger. Bygging av garasje i tre. Trykkprøving og desinfisering utført av innleid firma. Filming og inspeksjon av spillvann og overvannsledninger utført av innleid firma. Støttemurer av murblokker utført med egne ressurser og kantstein i granitt utført av innleid firma på vår ansvarsrett. Asfaltarbeid og legging av betongheller utført av innleid firma på vår ansvarsrett. Bygging av garasje i tre utført av innleid firma på vår ansvarsrett.

Innleid UE: Elektro, asfalt, rørinspeksjon

 

  • Tidsrom: 2013
  • Type prosjekt: Gryllefjord Brua

VI UTFØRTE:

Grave og fyllingsarbeider for landkar. Plastring, Div. andre oppgaver. Underentrepriser av Implenia.

Entreprisen var en del av Torskenpakken, som totalt besto av 16 prosjekt.  Prosjektet gjaldt bygging av ny bru over Gryllefjorden i Torsken kommune, på Senja i Troms fylke. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med pågående tunnel gjennom Ballesvikskaret vil sikre ei rassikker strekning til Gryllefjord og Torsken. Brua skal fundamenteres på peler i sjøfyllinger. Legging av asfalt og montering av rekkverk.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

LA OSS TA DET!