PÅGÅENDE PROSJEKTER

 • Tidsrom: 2022-2023
 • Type prosjekt: Ny kai Br.Karlsen – Husøy

Prosjektet omhandler utvidelse av kai på Husøy og fundamentering for nytt bygg. Arbeidene skal gjøres i forbindelse med at Br.Karlsen skal bygge nytt produksjonsbygg for mottak av fisk. Vi har stått for grunnarbeidene. Spylrensk av areal: All begrodd stein skal rengjøres av fyllingsfront molo. Riving av bygningsdeler. Graving til generelle gravenivåer. Utlegging av løsmasser i lag. Avretting.

 

 • Tidsrom: 2021-2022
 • Type prosjekt: Avløpsanlegg. Entreprise 7.2 Klubben

Graving for slamavskiller og pumpestasjon. Legge ned vannledning og trekkerør. Det vil si grave ca. 5 meter under det terrenget som var ved oppstart for å etablere slamavskillere og pumpestasjon tilhørende VA-anlegget. Oppdragsgiver: Senja Kommune.

 

 • Tidsrom: 2021-2023
 • Type prosjekt: Wilsgård – Masseuttak og fylling

I forbindelse med planlagt utvidelse av campingplassen i Torsken og bygging av nytt hotell, ble det laget en fylling ig sjøen på ca. 20 000 m3. Store deler av massene til fyllingen ble hentet ut fra to masseuttak som til sammen utgjor ca. 11 500 faste m3. De resterende massene ble hentet ut fra Torsken skaret. Transport og utfylling.

 

 • Tidsrom: 2021-2023
 • Type prosjekt: Senjahopen Havn – Masseuttak og fylling

VI UTFØRER:

Området ligger i havna, Senjahopen og i sjøen utenfor havna. Bunnen av farleden ligger mellom kote -9 og -10. Sidene har helning 1:2-1:3. En omfatningsmolo som det først skal plasseres forurensede mudringsmasser fra mudring i havna. I tillegg skal det suppleres med rene mudringsmasser fra utdypning av innseilingsleden.

Utlegging av fiberduk etter beskrivelse for omfatningsmolo. Plastring/erosjonssikring av fyllingsfront. Opsjon: Mottak og utlegging av forurensede masser fra mudring av havna.

 

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt: Utleieboliger Finnsnestunet

VI UTFØRER:

 Prosjektet gjelder tomtutgraving og VA. Fundamentering på avrettet fylling med forsterkningslag av sprengstein og bærelag av grovpukk på bæredyktig stedlig leir over fjell. Asfaltering av parkeringsareal, samt grusing av gangvei til bolig og boder. Tilsåing av plen. Tilkobling av VA til kommunalt nett.

 

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt:Molo Gibostad

VI UTFØRER:

 Prosjektet gjelder utbedring av plastring av Molo ved Båthavn.

 

 • Tidsrom: 2020
 • Type prosjekt:Trafikksikker skoleveg, pakke 2

VI UTFØRER:

Div. Sikkerhetstiltak i 15 kryss. Asfaltsaging, Fresing asfalt, Rivning av asfalt, Montering kantstein, Montering duktile heller, montering retningsindikator. Montering gangfelt, Fartshumper og gatelys.
Generelt skal eksisterende veger være åpne for fri ferdsel i hele anleggsperioden. Vegetasjonsrydding omfatter rydding og felling av planter, busker, trør, stubber og røtter i graveområdet. Transport av asfalt fra rivning og fresing. Rivning av bygningsdeler som kantstein og eventuelle kantsteinarmering. Det skal armeres i bakkant av kantstein på utsatte steder f.eks trafikkøyer. Fundamentene står i logg og skal stikke max 15 cm over terreng. Ved plassering av asfalterte flater eller belegningsstein o.l skal ikke fundamentene stikke over ferdig asfaltert flate eller belegningsstein.

 

 • Tidsrom: 2019-2020
 • Type prosjekt: Kaldfarnes Båthavn

VI UTFØRER:

Byggetrinn 1: Sprengning av stein i vegskjæring. Høyde 3-5 meter, med kontur.  Mengde ca 4000m3. Plastring  ca 1200 m2.

 

 • Tidsrom: 2020
 • Sted:  Molo Skaland

VI UTFØRER:

Prosjektet omfatter: Reparasjon/ oppgradering av molo ved Skaland I Berg Kommune på Senja, både ved å øke bredden og høyden på eksisterende molo. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Hovedproblemet med moloen er at den er for lav, og at den er for smal i storparten av mololengden. For at moloen skal bli solid nok, må høyden være på minimum kote 3 ihht. NN2000. Østre molo heves til minimum kote 3,0. Målinger viser høyder fra kote 2,5 ytterst til kote +1,8 på laveste partier. Dette er noe som medfører overskyllinger. Den forskrevne høyden kan ikke etableres uten at moloen legges ut i bredden. I praksis betyr det at det må bygges en utfylling med grov stein utenpå dagens utvendige molo side.

Det startes med landsiden av østre molo, hvor plastringen demonteres, mellomlagres og gjenbrukes. Det suppleres med grov stein fra Kjæsvika, eventuelt andre steder. Det legges 2 lag dekkstein. Ytre lag med diameter 0,7 m og minimum 1 tonn. Indre lag med 50% av denne størrelsen.

Steinen legges som ordnet fylling, plastringsteiner med god flisighet, med lengderetning inn / ut både for å drepe energien og redusere over skylling, men også for å binde molosiden bedre sammen. Toppen bygges opp av steinmasse av ulike størrelse og avrettes med forkilt pukk. Denne løsningen gir en røff moloside.

 

 • Tidsrom: 2020-2022
 • Sted:  Kommunalt vann Steinfjord

VI UTFØRER:

Montering 4 stk kummer 1 stk ved Steinfjordtunnellen(Skalandsiden) og 3 stk i Steinfjorden. Montering av 1 stk trykkøkningsstasjon nedenfor Steinfordtunnelen.

 • Tidsrom: 2020
 • Sted:  Vannledning Torsken

VI UTFØRER:

Prosjektet omfatter:
Etablere ny overføringsledning for drikkevann fra vannbehandlingsanlegget i Gryllefjord til eksisterende høydebasseng i Torsken. Det bygges ca. 1400 VA-grøft. 511 m boring i fjell for vannledning og elkabler. 2 stykker vegkryssinger med vannledning ved boring. Trykkøkningsstasjon. Utjevningsbasseng GRP 75 m3. Vannkummer og trykkreduksjon. Det skal også etableres oppstillingsplass for bil. Området er lokalisert mellom Gryllefjord og Torsken ved/langs fylkesveg 86 i Torsken Kommune. Området ligger hovedsakelig i jomfruelig terreng. Det er observert stein, myr og fjell. Ved steinbruddet i området kan dybde til fjell observeres, Dybden er nede i anslagsvis ca 0,5-1,0 m i partier.

Boring fra trykkøkningsstasjon til Skaret skal utføres før grøftearbeider i nærliggende områder kan starte opp. De øverste ca 30 cm av grøftesone legges i ranke langs trase for reetablering separert fra andre typer masser. Topplag 30 cm reetableres mest mulig likt det eksisterende og overflate arronderes.

 • Tidsrom: 2020
 • Sted:  Nytt lagerbygg Nord Senja Fisk AS

VI UTFØRER:

Prosjektet omfatter. Nytt lagerbygg til Nord Senja fisk AS i Botnhamn. Lagerbygget skal måle 12mx42.7 m (BRA 512, 4 m2) og skal integreres sør-øst siden inntil eksisterende saltfisk hall. Fjerning av eksisterende asfalt. Graving i eksisterende fylling for punktfundamentering mot eksisterende fundamenter. Oppfylling – gjelder levering – utlegging og avretting. Armering for forsterkning i gulv for port. Isolering.

 • Tidsrom: 2020
 • Sted:  Funksjonelt Toalettbygg Mefjordvær

VI UTFØRER:

Prosjektet omfatter:
Etablering av oppstillingsplasser for bobil, tømmestasjon for bobil og buss, parkeringsplasser for reisende. Bussholdeplass for turister og skolebarn. Toalettbygg med venteareal. Benker og beplantning langs moloen. Dagens snuplass er preget av en gammel utedo, et slitt busskur, søppelcontainer og en stor fylling ned mot sjøen. Eksisterende utedo, busskur, containere, fylling og annet skrot fjernes og området ryddes. Landskapet revegeteres på nytt i området rundt nye tilførte funksjoner. De nye grusflatene er ønskelig at skal bli liggende mest mulig på eksisterende terrengnivå, slik at ikke det kjørbare arealet stikker opp over vegetasjonen rundt. Alle utvendige overflater har fall med avrenning til grunn. Eksisterende molodekke forlenges inn mot land til den møter adkomstveien. Her etableres en kompakt avstigningsplass for buss og en liten parkeringsplass for personbiler. Snuarealet kobles på eksisterende grusveg som går utover til steinbruddet.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!