Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder!

Ta kontakt for befaring og pristilbud

Tidligere utført arbeid

Vi søker etter Maskinfører med ADK-1 erfaring!

Vi har mange spennende oppdrag på gang, og mye å gjøre. Derfor søker vi etter erfarne bransjefolk, som ønsker å være med å bidra i vårt team.

Les mer ...

Hvem er vi?

Om oss (mal)

Vi har lang og bred erfaring innen vår bransje, og med kunden høyest  i fokus garanterer vi gode resultater.  Hos oss finner du anerkjente produkter til konkurransedyktige priser. Våre fagfolk har høy kompetanse og lang erfaring  slik at du som kunde skal få det beste mulige resultatet. Ingen oppdrag er for små, ingen for store. Ta kontakt med oss for priser og tilgjengelighet!

For å lese mer om oss kan du gå inn på: http://guiden.broom.no/preview/ads/100327784?previewCode=3312479331

Sentral Godkjenning Rød
Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Våre ansatte

Administrasjon / Ansatte
Administrasjon           
Telefon                                                                          Stilling                        
Morten Jørgensen
91105675
Daglig Leder
Remy Jørgensen
98421112
Prosjektleder
Tove Sarnes Økonomi
Hilde Reiertsen
41445009
HMS/KS ansvarlig

Våre ansatte                                                                                                          Stilling                        
Rander Eriksen

Maskinfører
Anleggsarbeider
Mads Karlsen
  Maskinfører/ hjelpemann
Roy A. Strand

Maskinfører
Sjåfør
Raymond Richardsen

Maskinfører, ADK1
Anleggsarbeider
Eirik Reiertsen

Maskinfører
Sjåfør
Dariusz Pawel Pranczke

Hjelpemann
Karol Andrzej Leyk

Maskinfører
Anleggsarbeider
Mateusz Kobiela

Maskinfører
Anleggsarbeider
Radoslaw Lukasz Bialk

Maskinfører
Anleggsarbeider
Ståle Skogen

Maskinfører
Tomasz Pionka
  
Roy-Hugo Sivertsen

BAS/ teknisk fagskole
Jan-Tormod Nyborg

Maskinfører
Anleggsarbeider
Christian Pedersen

Lærling i
transportfaget

Sindre Eios

Maskinfører
Anleggsarbeider
Runar Magnussen

Maskinfører
Anleggsarbeider
Halvard Hansen

Mekaniker
Besøk oss på facebook

Våre tjenester

Veg, vann, avløp og tomtearbeid

Vi påtår oss ulike oppdrag innen tomtearbeider, veg, vann og avløpsarbeider. Opparbeidelse av boligfelt, moloer, båthavner og diverse grunnarbeider.

Massetransport

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.

Fjellsprenging

Vi utfører en rekke tjenester innen fjellboring og fjellsprengning, enten det gjelder boring av boltehull, fjerning av gjell eller større produksjonsjobber.

Betongarbeid

Vi utfører mindre og enklere betong konstruksjoner. I samarbeid med våres samarbeidspartnere kan vi utføre prosjektering i mer komplekse betong konstruksjoner.  Rett kunnskap om betong, armering og overflatebehandling er nødvendig for at resultatet skal bli bra og levetiden lang. 

Snø / Brøyting

Med våre kjøretøy har vi god kapasitet til å ta brøyte- og strøing oppdrag. Vi bruker hovedsakelig lastebil, hjullaster og traktor til brøyting og strøing. 

Tidligere utført arbeid

Vår tekst
Vår tekst
Vår tekst

Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder!

Ta kontakt for befaring og pristilbud

Tidligere utførte prosjekter

Tidligere arbeid

Prosjekt: Nisevegen Sør 2017-2018

 • Arbeidet gjaldt utbedring av framkommelighet for buss i Nisevegen mellom Blåselvvegen og Selneset Skole. Det omfattet bygging av 390 m veg, 540 m fortau og 50 m gang og sykkelveg. Ny gatelysbelysning og intensivbelysning for gangfelt, 15 lysestolper. Ombygging av luftlinjeledninger til kabelgrøfter. Ivaretakelse av eks. kabelgrøft. Nye sluker med sandfang for overvannshåndtering, 17 stk. Bygging av bussbom og ny OV-kulvert Ø1000 igjennom Nisevegen.

Prosjekt: Kjæsvika Vest Boligfelt 2017-2018

 • Arbeidet omfattet opparbeidelse av nytt boligfelt, 16 tomter med ca. 285 m veg, vann og avløp. Graving av ca. 380 m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Graving av ca. 265 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann-, spill, og overvann. Nedsetting av 6 stykker nye nedstigningskummer for vann, 6 stk for spillvann og 9 stk inspeksjonskummer for spillvann, 2 stk nedstigningskummer for overvann. Levering og montering av slamavskillere samt utslippsledning 415 m.

Prosjekt: Boligfelt Husøy År 2016-2017

 • Boligfelt Husøy. Utbygging av nytt boligfelt for 12 boliger på Husøy. Utsprengning veg, VA og tomter. Asfaltering m.v. Arbeidsstikking som omfatter alle arbeider med oppmåling og utstikking av VA-traseene, veg, asfaltkanter, gatelys, strøm m.v. Oppmåling for prosjektering av boligfelt. Utarbeidelse av tverrprofiler med egne ressurser. Prosjektering av veg, vann og avløp utført av innleid konsulent. Fjerning av vegetasjon og jordlag i hele veg traseen. Breddeutvidelse av veg gjennom svingen Pel 20-70 samt snuplass Pel 165-190. Opparbeidelse av VA i vegen. Ca 200 m VA. Pumpeledning fra SP-kummene i hovedgrøft frem til avgrening hvor de ble ført ut av vegen og blindes. 

Prosjekt: Finnsnes Fjernvarme. Delstrekk 3.

 • Graving og legging, sveising og levering av fjernvarme ledning dim Ø250-Ø200-Ø150-Ø100, Ø80 og Ø65. Hovedledning Ø250 lengde 2 x 1200m. Grøfter ca 1800 meter. Arbeidet foregår i gater Finnsnes Sentrum. Grøftedybde 1,3 meter. Legging av kabelrør, kummer, reetablering av veg og asfaltering. 

Prosjekt: Høydebasseng Tverrelva År 2016

 • Bygging av nytt Høydebasseng i plasstøpt betong og elementer. Bassenget har et volum på 3000 m3. Diameter bunnplate 30m. Masseuttak på ca 1700m3 løsmasser og 2000m3 fjell. Fjellstuff inntil 6 meter. Basseng og ventilkammer bygges i prefabrikerte elementer på plasstøpt betongplate. Prosjektet omfatter også ledningsanlegg til og fra høydebasseng. Ny kum Ø2000 med ledninger Ø400 m.v. Oppgradering av veg til Høydebasseng og vannrenseanlegg. 

Prosjekt: Botnhamn slip År 2016

 • Utsprengning pallhøyde 4-5 meter. Opplasting og transport av masser. Utfylling ca 8000m3. Plastring 500m2. Miljø mudring ned til -4,5. Geomembran. Oppfylling og Klargjøring slip.

Prosjekt: Rema 1000 Evjenvegen 120

 • Tomtearbeider med rydding av buskas og hogstavfall 2500 m2, med transport av masse fra utgraving av tomt. Levert til godkjent deponi. Uttak av tomt for Rema 1000 i Evjenvegen 120. Utgraving tomt ca 8000 m3. Vann og avløp til tomt. Drens dim 110 PVC plassert i grunn, tilfylling drens og bakmur bredde ca 75 cm, oppfylling til 20 cm under terreng. Grøft for vann og avløp fra tilkobling til bygg. Bunn bredde 1,2 og grøfte dybde 1-3m. Fundament 15 cm og omfylling til 30 cm over topp rør. Opparbeidelse av parkering. Bære og forsterkningslag ca 1500 m2 med asfalt. 

Prosjekt: Oppgradering Vannforsyning Skaland År 2015-2016

 • Rehabilitering eksisterende vannledning inn mot Skaland Sentrum ca 700 meter totalt. Trekking av 160 mm vannledning PE inn i eksisterende 225 mm ledning ca 300 meter. Trekking av 125 mm ledning inn i eksisterende 160 mm ledning. Utskifting av eksisterende vannkummer med nye kummer. Oppgraving av stikkledninger for ny anboring på ny ledning. Midlertidig vannforsyning.

Prosjekt: Veglysanlegg Setermoen År: 2015-2016

 • Arbeidet besto av å etablere nytt veglysanlegg nord fra Setermoen sentrum, samt demontering av eksisterende anlegg. 55 nye fundamenter, master og armaturer. ca 1200 meter grøft i jord og 10 trekkekummer av betong. Graving av grøfter for kabler ca. 1500 meter. Montering av ny Led gatebelysning. Boring gjennom E6 og trekking av kabler. Nedlegging av kabler, jording og ekstra trekkerør i grøft. Tilføring av omfyllingsmasser til grøfter og stolpefundamenter. Fjerning av overskuddsmasser etter graving. Demontering og remontering av veiskilt som var i gravetrasé. Tilført vekstjord på oppgravd trasé og såing av gress. Fjerning av asfalt gjennom veikryss og avkjøringer. Tilført veigrus og klargjort for asfaltering i veikryss, avkjøringer, gang og sykkelsti. 

Prosjekt: Nybygg Brødrene Karlsen Fiskeforretning Husøy    År: 2015-2016

 • UE for Erling Johnsen & Sønn AS. Alle gravearbeider i forbindelse med nytt produksjonslokale for Brødrene Karlsen as, Husøy.

Prosjekt: Industrikai Husøy Del 2    År: 2015-2016

 • Utfylling  og plastring av sjøfylling i forbindelse med ny kai og bygg. Ca 10.000m3 fjell fra sidetak pallhøyde 6-8 meter. Underentreprenør for Byggmester E Johnsen & sønn as.

Prosjekt: Olderhamna Molo    År: 2015-2016

 • Det ble bygget 2 stk moloer. Fjellknausen ved fylkesveien ble sprengt og fjernet. Det samme gjaldt den gamle moloen. Steinmassene fra fjellknausen ble fylt i sjøen ved molo 1 slik at det ble etableert en forbindelse mellom land og de dumpete steinmassene. Stein fra fjernet molo, ble brukt til plastring. Sprengning og opplasting av ca 24600 tfm3 fjell i gammel molo og skjæring. Plastring av 2 stk moloer på henholsvis 140 og 220 meter areal ca 6300m2. Plastringsdybde kt -4,5 Masseflytting ca 25000 m3. Mudring til Kt -6,5. Avretting av molo ferdig produkt. 

Prosjekt: Høydebasseng Torsken    År: 2014-2015

 • Denne jobben omfattet bygging av høydebasseng i gup og betong og ventilkammer i Torsken. Levering og montering av drikkevannsbasseng og ventilkammer. Terreng arrondering utenfor drikkevannsbasseng og adkomstveg. Overføringsledning til basseng, og forsynings ledning fra basseng, lengde ca 270 meter. Ny tilførsels ledning dimensjon 160 mm. Boring gjennom fylkesveg. Ventil kum i betong. Trykkprøving og desinfisering utført av innleid firma. Overbygg i tre. Diverse vannkummer m.v. Bygging av ventil hus i tre utført av innleid firma. 

Prosjekt: Grønlielva Kraftverk    År: 2014-2015

 • Prosjektet gikk ut på anleggs tekniske arbeider for Grønlielva Kraftverk og omfattet; ca 1540 meter nedgravd rørgate.  Bygging av minikraftverk. Rørledning Dimensjon 900, 1000 og 1100 mm. Grøfte dybde 2 - 6 meter. Det var en eksisterende bilveg frem til nærheten av inntak og kraftstasjon. Det ble laget ny adkomstveg fra denne bilvegen og langs en traktorveg frem til inntak, ca 250 meter og ny adkomstveg fra bilveg og til tomt for kraftstasjon ca 150 meter.  Grunnarbeid for kraftstasjon og inntaksdam.

Prosjekt: Bobiloppstilling Tromsdalen Camping    År: 2014-2015

 • Opparbeidelse av bobiloppstilling med grøntarealer, asfalt, belysning, elektro og tømmestasjon for bobil toalett, betongarbeider m.v. Riving og sanering av velferdsbygg samt to hytter på Tromsø camping. Utstikking og prosjektering av fall på bobiloppstillingsplassen. Arbeidsstikking som omfatter alle arbeider med oppmåling og utstikking av veg, asfaltkanter og lysmaster. Profilering og utarbeidelse av fallplaner på oppstillingsplass.

Prosjekt: Dreneringstiltak Senja og Indre Troms    År: 2014

 • Utskifting og utkiling av stikkrenner Ø600 og Ø800 29 stk. Nytt bære og forsterkningslag. Drenering.

Prosjekt: Avløp Sjursnes    År: 2014

 • Nye selvfallsledninger og pumpeledninger for spillvann på Sjursnes. Levering og montering av to stk store slammavskillere på 56 m3 og 20 m3, ca 650 meter grøft med vann- og avløpsledning, levering og legging av utslippsledning i sjø. Eksisterende slamavskiller saneres. Levering og montering av ny pumpestasjon med vei og parkering. Levering av div vann- og avløpskummer.

Prosjekt: Pumpestasjon Grunnfarnes    År: 2014

 • Levering og montering av ny avløpspumpestasjon på Grunnfarnes i PE-materiale med overbygg i tre, inkl. koblinger og klargjøring. Eksisterende pumpestasjon saneres og fjernes. Det nye anlegget består av 1 stk pumpestasjon for spillvann, 1 stk aggregat rom og 1 stk innløpskum foran pumpestasjon. Det ble lagt ny vannledning  Ø32 mm PE80 SDR11 til ny stasjon. Eksisterende pumpestasjon ble demontert og levert til godkjent deponi. Fra innløpskum før pumpestasjon ble det lag nød overløp. Overløpspumpe ble plassert i innløpskum. Pumpestasjon ble utstyrt med nødstrømsaggregat som ble plassert i eget rom. Omløp og overløp til pumpestasjon ble plassert i egen kum utenfor pumpestasjon. Levering av pumpestasjon og tekniske installasjoner ble utført av innleid firma. Montering og betongarbeid utført på egne ressurser. Trykkprøving og desinfisering utført av innleid firma. Filming og inspeksjon av spillvann og overvannsledninger utført av innleid firma. 

Prosjekt: Industri kai Husøy    År: 2014

 • Utsprengning og fylling av kaiområde ca 10 tusen kubikk. Plastring av fyllingsarealer og grunnarbeid for kai. Fyllingsdybde -8. Plastring kt -3.

Prosjekt: GS-Veg Skaland    År: 2013

 • Arbeidet omfattet bygging av 350 meter gang og sykkelveg/fortau på fylkesveg 251 på Skaland.  Transport av jordmasser til fyllplass ca. 450 m3. Grøfter i løsmasse ca. 450 m. Forsterkningslag av FK tilført utenfra 700 m3 ca. Kantstein 350 meter, omlegging diverse vann og avløp, stikkrenneskifiting med mer. Montering av prefabrikkerte betong element bro. Støping av støttevegger på bro. Montering av 11 stk veglysstopler. Arbeidsstikking som omfatter alle arbeider med oppmåling og utstikking av veg, asfaltkanter, gatelys med mer. 

Prosjekt: Botnhamn vannverk land og sjøledninger    År: 2013

 • Prosjektering av vannledning og sjøledning dim 160mm inkl. . Utførelse, ansvarlig søker. Borgroper på begge sider av fylkesvegen med elektromuffe sveis. Fundamentering, legging og omfylling. Demontering av bygningsdeler. Riving av steinplastring, opplasting, transport til mellomlager, remontering etter endt arbeid. Sjøledning ca 6200 meter, landledninger ca 1100 meter, 9800 belastningslodd, 4 stk landføringer, 4 stk. vannkummer.

Prosjekt: P900502 Mellomveien VA og Fortau. Del 2    År: 2013

 • Vann og avløpsgrøfter ca 200 meter, sluker 14 stk, vann, avløp og overvannskummer 5 stk. Fortau 250 meter. Gatelys 250 meter. Div omlegging av kabler. Nytt fortau 250 meter. Nytt bære og forsterkningslag, asfaltering. Breddeutvidelse veg ca 200 meter. Beplantning, hekker etc, støttemurer m.v. Riving av garasje, fjerning av asfalt, sanering av kummer og VA ledninger. Bygging av garasje i tre. Trykkprøving og desinfisering utført av innleid firma. Inspeksjon og filming av spillvann og overvannsledninger utført av innleid firma. Støttemurer av murblokker utført med egne ressurser og kantstein i granitt utført av innleid firma. 

Prosjekt: Vannforsyning Lysnes    År: 2013

 • Graving av grøfter for pumpeledning vann fra borebrønner ca 1000 meter, Ledninger 1600mater Ø63mm PE, Kabel til brønner ca 1600 meter. Div kummer.

Prosjekt: Gryllefjordbrua Elektro    År: 2013

 • Graving av kabelgrøfter ca 1700 meter, rør ca 8000 meter, kabel kummer, Gatelys. Underentrepriser for One Nordic Kraftmontasje AS.

Prosjekt: Wilsgård Fiskeoppdrett    År: 2013

 • Utfylling og plastring av sjøfyllinger i forbindelse med ny file fabrikk for laks. Utfylling ca 7000m3, Plastring ca 1000m2, plastringsdybde kt -3; og Avretting for asfaltering ca 2000m2


Amman Valsas C110

Doosan DX235

Doosan DX300

Fiat Kobelco

Fiat-Hitachi FR 130.2

HeatWork

Hitachi ZX400

Hydrema

Kobelco SK140 SRLC-3

Komatsu 240

Komatsu PC78US-8

Moxy MT26

Vår maskinpark

Maskinpark

Med en stor maskinpark kan vi utføre et bredt spekter av tjenester for våre kunder. Ta kontakt dersom du lurer på om vi kan dekke ditt behov.

Vår maskinpark består idag av:

 • 1x Amman Valsas C110
 • 1x Doosan DX235
 • 1x Doosan DX300
 • 1x Fiat Kobelco 215
 • 1x Fiat-Hitachi FR 130.2
 • 1x HeatWork
 • 1x Hitachi ZX400
 • 1x Hydrema
 • 1x Kobelco SK140 SRLC-3
 • 1x Komatsu 240-8
 • 1x Komatsu PC78US-8
 • 1x Moxy MT26
 • 1x Moxy MT27
 • 1x Moxy 6225B
 • 1x New Holland 265
 • 1x Mercedes Benz 2650 lastebil
 • 1x Scania R 620 lastebil
 • 1x Man lastebil
 • 1x Daewoo Mega
 • 1x Kobelco SK135SR
 • 1x Kobelco SK70SR
 • 1x Kobelco 250
 • 1x Kobelco SK230SR
 • 1x Kobelco 912 MK ||
 • 1x Volvo EW140D
 • 1x Volvo FH 540 Lastebil
 • 1x Volvo L120
 • 1x Volvo EC210
 • 1x Case IH MX 135
 • 1x Hjullaster Cat 938 K
 • 1x Kobelco 210C MK VI
 • 1x Kobelco 235

Moxy MT27

Moxy 6225B

New Holland 265

Volvo hjullaster

Mercedes lastebil

Scania

Scania & Volvo

Daewoo Mega

Volvo FH 540 Lastebil

Volvo EW140 D

Kobelco SK135SR

Kobelco SK70SR

EMPTY

Case IH MX 135

Hjulaster Cat 938 K

Kobelco 210LC MK VI

Kobelco 235

Kobelco 250

Kobelco 912

Kobelco SK230SR

MAN

Volvo 210C

Volvo EW140D

Volvo L120

EMPTY

Kontakt oss

911 05 675476 38 000
9372 GIBOSTAD
917 493 111